Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Warunki Udziału

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Blues nad Bobrem z siedzibą w Bolesławcu, 59-700, ul. Tadeusza Kościuszki 8/44, zarejestrowane pod numerem KRS 0000271893, NIP 6121516042, REGON 230450593,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Patrycja Szczerba-Musiał, patrycjamusial@festiwalbluesnadbobrem.pl,
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia,
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu,
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w ramach obsługi organizacji festiwalu BnB 2019:
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne: dostawcy usług IT, serwis płatniczy PayU, administratora danych,
  • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową (towarzystwa ubezpieczeniowe)– w celu zawarcia umów ubezpieczenia,
  • podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  • podmiotom nabywającym i odzyskującym wierzytelności – w razie niezapłacenia zobowiązań umownych,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową,
  • podmiotom prowadzącym usługi hotelarskie, organizującym zorganizowany wypoczynek,
  • podmiotom świadczącym usługi medyczne; - podmiotom które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu,
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,