Regulamin warszatów muzycznych
"BLues nad Bobrem 2019"

Warunki Udziału

 1. Organizatorem warsztatów „Blues nad Bobrem” jest Stowarzyszenie Blues nad Bobrem,
 2. Warsztaty odbywają się w ramach 28. Festiwalu Blues nad Bobrem 2019,
 3. Organizator zaprasza do uczestnictwa dorosłych i młodzież, na co najmniej średnio zaawansowanym poziomie gry na instrumencie/śpiewu, zainteresowanych wzajemną wymianą doświadczeń, edukacją z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych oraz zdobywaniem dodatkowych umiejętności poprzez kontakt z wybitnymi pedagogami i artystami,
 4. Warsztaty odbędą się w dniach 15-19 lipca 2019 w budynku Bolesławieckiego Ośrodka Kultury BO- MCC, plac Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec,
 5. Prawo uczestniczenia w warsztatach BnB mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora na stronie www.festialbluesnadbobrem.pl formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów,
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w karcie zgłoszeniowej,
 7. W przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia kartę zgłoszeniową wypełnia rodzic/opiekun prawny, akceptując regulamin warsztatów BnB,
 8. Ilość uczestników BnB jest ograniczona. Grupa warsztatowa może liczyć minimalnie 10 a maksymalnie 15 osób. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w BnB, jeśli liczba uczestników została wyczerpana,
 9. Zapisy przyjmowane są do dnia 4 lipca 2019 do północy,
 10. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora,
 11. W przypadku kiedy na warsztat zapisze się mniej aniżeli określona przez organizatora minimalna liczba uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, lub modyfikacji klasy warsztatowej, o czym musi niezwłocznie poinformować zapisanych już uczestników.

Zajęcia Merytoryczne

 1. Zajęcia będą odbywać się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który zostanie podany do wiadomości Uczestników konkretnych grup mailem od Organizatora, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów,
 2. Warsztaty odbędą się w następujących klasach:
  • Gitara: klasa 1 - Marek Raduli/Jacek Królik;
  • Gitara: klasa 2 - Jacek Krzaklewski;
  • Wokal: klasa 1 - Maciej Balcar;
  • Wokal: klasa 2 - Aleksandra Sozańska- Kut;
  • Perkusja: Zbigniew Lewandowski/Cezary Konrad;
  • Harmonijka ustna: Bartosz Łęczycki/Romek Badeński;
  • Hammond: Kajetan Galas;
  • Gitara basowa: Tomek Grabowy/Marcin Pendowski;
  • Masterclass: Magdalena Piskorczyk;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania harmonogramu,
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego warsztat, w sytuacji nieprzewidzianej, niezależnej od Organizatora,
 5. Oprócz zajęć w grupach z Prowadzącymi Organizator przewiduje dodatkowe zajęcia, w formie, jam sessions koncertów towarzyszących itd,
 6. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi zaplecza technicznego,
 7. Uczestnik ma obowiązek należytego zadbania o sprzęt zapewniony mu przez Organizatora,
 8. Uczestnik przywozi ze sobą sprzęt muzyczny według specyfikacji warsztatów.

Zakwaterowanie oraz Wyżywienie

 1. W pakietach, obejmujących wyżywienie Organizator zapewnia uczestnikowi trzy posiłki dziennie,
 2. Wyżywienie będzie zapewnione w określonym przez Organizatora miejscu oraz w określonych godzinach, dostosowanych do harmonogramu warsztatów BnB,
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny poinformować pisemnie Organizatora minimum 7 dni przez rozpoczęciem warsztatów o alergiach pokarmowych, oraz chorobach, które wymagają odpowiedniego przygotowania posiłków,
 4. Noclegi pakietowe będą zapewnione w bursach szkolnych, oraz ośrodku MOSiR Bolesławiec,
 5. Pokoje w ww. bazach noclegowych są pokojami wieloosobowymi: 2, 3, 4, 5,
 6. Wszystkie bazy noclegowe zapewniają taki sam standard cęgów, a przydzielanie uczestników do odpowiednich baz noclegowych będzie podyktowana kolejnością zgłoszeń,
 7. Uczestnicy zakwaterowani w ośrodku MOSiR będą mieli zapewniony bezpłatny transport na oraz z warsztatów, jak i dwóch dni koncertów na terenie stadion MOSiR,
 8. W razie gdy uczestnik chce zorganizować wyżywienie oraz nocleg na własną odpowiedzialność wybiera pakiet pokrywający jedynie koszt zajęć dydaktyczno-artystycznych,
 9. Nie ma możliwości modyfikacji pakietów warsztatowych, oraz zamiany świadczeń pomiędzy pakietami.

Płatność

 1. Pakiety cenowe warsztatów BnB nie zawierają kosztów podróży, ubezpieczenia, które uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie,
 2. Organizator ma prawo zakończyć zapisy do grup BnB, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na inne grupy w ramach warsztatów lub ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy za te grupy,
 3. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części warsztatów, jeśli ilość uczestników jest mniejsza aniżeli minimalna ilość określona przez organizatora. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty BnB mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy,
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej na 40 dni przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku Organizator zwraca całą wpłaconą przez Uczestnika kwotę przelewem na konto, z którego została dokonana wpłata. Rezygnacja jest przyjmowana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w postaci wypełnionego formularza rezygnacji, który można uzyskać drogą mailową,
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Warsztatów w trakcie ich trwania, Organizator nie zwraca Uczestnikowi kwoty za niewykorzystane zajęcia,
 6. Płatności za warsztaty możliwa jest jedynie poprzez przelew za wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie organizatora www.festiwalbluesnadbobrem.pl.

Postanowienia Ogólne

 1. Faktury za udział w warsztatach BnB będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres kontaktowy na stronie www.festiwalbluesnadbobrem.pl,
 2. Uczestnicy mają prawo do bezpłatnego udziału w koncercie przeglądu zespołów bluesowych, który odbędzie się w piątek 19 lipca 2019, oraz do udziału w koncercie finałowym Festiwalu Blues nad Bobrem, który odbędzie się w dniu 20 lipca 2019 w Bolesławcu, przy ulicy Rajskiej,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów BnB,
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach,
 5. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek,
 6. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia,
 7. Koszty szkód poczynionych przez Uczestnika pokrywa Uczestnik lub jego Opiekun Prawny,
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć warsztatowych osób zachowujących się niestosownie/nieprzestrzegających regulaminu oraz zasad ustalonych przez Prowadzących,
 9. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie,
 10. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej, spowodowanej zgodami na wykorzystanie wizerunku pozostałych warsztatowców,
 11. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926,
 12. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Festiwalu oraz warsztatów Blues nad Bobrem w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów i imprez okolicznościowych organizowanych przez Stowarzyszenie Blues nad Bobrem i jego patronów.